Website voor natuurfotografie, workshops en fotoreizen

MARON Natuurfotografie

 

Algemene voorwaarden fotoreizen

 

Aanmelden & Overeenkomst

 

Voor een fotoreis van uw keuze dient u zich schriftelijk aan te melden. Dit kan online door het boekingsformulier in te vullen.

Na ontvangst wordt uw boeking in behandeling genomen en krijgt u binnen 10 werkdagen bericht van ontvangst. Een ontvangen boekingsformulier dient als een bindende overeenkomst tussen de deelnemer, U en de reisorganisatie, Maron Natuurfotografie. Tevens verklaart U hierbij op de hoogte te zijn van de Algemene voorwaarden voor deelname aan de fotoreizen.

 

Betaling

Bij het bericht van ontvangst, na boeking van een fotoreis naar keuze, ontvangt u tevens de betalingsvoorwaarden.

Maron Natuurfotografie hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

Een aanbetaling van EUR 150,00 voor fotoreizen tot EUR 500,00

Een aanbetaling van EUR 250,00 voor fotoreizen tot EUR 750,00

Een aanbetaling van EUR 350,00 voor fotoreizen tot EUR 1000,00

Een aanbetaling van EUR 500,00 voor fotoreizen boven EUR 1000,00

De aanbetaling dient binnen 14 dagen, na ontvangst van de betalingsvoorwaarden, in het bezit te zijn van Maron Natuurfotografie.

Het restant van de betaling dient uiterlijk 6 weken voor aanvangsdatum van de fotoreis in het bezit te zijn van Maron Natuurfotografie, tenzij anders schriftelijk met u is overeengekomen.

Indien u zich binnen 6 weken voor aanvang van de workshop aanmeld, dient bij boeking het gehele bedrag, per omgaande, voor de fotoreis in één keer te worden voldaan.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer in gebreke. Maron Natuurfotografie zal de deelnemer hier schriftelijk op wijzen en in de gelegenheid stellen de betaling alsnog, binnen 5 dagen te voldoen. Blijft betaling uit, dan heeft Maron Natuurfotografie het recht de overeenkomst op te zeggen. Annuleringskosten komen voor rekening van de workshophouder.

Overgemaakte bedragen zijn niet terug te storten (zie onder annuleren).

 

Annuleren

Een fotoreis kan zowel door de deelnemer als de reisorganisatie worden geannuleerd. Bij annulering vervalt de overeenkomst tussen beide partijen.

 

Annulering door de deelnemer

De deelnemer kan om uiteenlopende redenen de fotoreis moeten annuleren. Niet in alle gevallen is het mogelijk de gehele betaling terug te betalen aan de deelnemer.

Maron Natuurfotografie hanteert de onderstaande annuleringskosten berekening:

Tot 6 weken (42 dagen) voor aanvang fotoreis, 0% wordt in rekening gebracht

Tot 4 weken (28 dagen) voor aanvang fotoreis, 50% wordt in rekening gebracht

Tot 2 weken (14 dagen) voor aanvang fotoreis, 75% wordt in rekening gebracht

Binnen 2 weken (14 dagen) voor aanvang fotoreis, 100 % wordt in rekening gebracht

Bovenstaande percentages gelden alleen als dit de door Maron Natuurfotografie gemaakte kosten dekt. Zijn deze percentages niet kostendekkend, dan bedragen de annuleringskosten het bovenstaande percentage aangevuld tot het bedrag van de door Maron Natuurfotografie gemaakte kosten op dat moment.

 

Annulering door de reisorganisatie, Maron Natuurfotografie

Maron Natuurfotografie kan een fotoreis moeten annuleren om de volgende redenen:

1. Het in de aankondiging vermelde minimum aantal deelnemers is niet gehaald.

2. Onvoorziene omstandigheden van dusdanige aard, dat van Maron Natuurfotografie niet kan worden verlangd de fotoreis te starten, dan wel voort te zetten.

Maron Natuurfotografie zal een passend alternatief bieden of het totale betaalde bedrag aan de deelnemer terugstorten.

 

Aansprakelijkheid & Overmacht

Aansprakelijkheid

Maron Natuurfotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

1. Het niet, niet tijdig, niet juist ontvangen van berichten, zoals mail en post, noch voor de gevolgen hiervan.

2. Gebeurtenissen zoals nalatigheid, verlies, diefstal, ongeval, letsel of schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers, voortvloeiend uit welke oorzaak dan ook gedurende de fotoreis of tijdens het vervoer naar de plaats van bestemming van de fotoreis.

3. Het niet op tijd aanwezig kunnen zijn op de aangegeven locatie of vertrekpunt.

(De nareis die eventueel volgt is voor eigen rekening)

4. Het aanpassen van het programma als gevolg van lokale invloeden of omstandigheden.

5. De gevolgen die voortvloeien uit onvoldoende fysieke fitheid en (verborgen) lichamelijke gebreken.

Overmacht

Maron Natuurfotografie is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en niet te voorziene omstandigheden, waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

 

Verzekering

Kostbaarhedenverzekering

Maron Natuurfotografie raadt u aan een kostbaarheden verzekering af te sluiten voor uw fotoapparatuur. Een (doorlopende) reisverzekering dekt meestal maar een deel van de kosten van uw fotoapparatuur.

Reisverzekering

Maron Natuurfotografie raadt u aan een reisverzekering af te sluiten. Niet alle medische behandelingen worden door uw zorgverzekeraar voor 100% vergoed.

Annuleringsverzekering

Maron Natuurfotografie raadt u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Informatie

Informatiebijeenkomst

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de fotoreis vindt er een informatiebijeenkomst plaats. De deelnemers kunnen met elkaar en de reisorganisatie kennismaken. Daarnaast zal een presentatie worden gegeven over de reisbestemming en volgt uitleg over vertrek- en verzameltijden, praktische informatie zoals carpoolen, pakadvies en fotoapparatuur.

Informatiemap

Alle deelnemers ontvangen een informatiemap met specifieke informatie over de fotoreis. Deze informatiemap wordt tijdens de informatiebijeenkomst uitgedeeld. Indien u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, wordt de map u per mail toegezonden.

Reisbegeleiding

Alle fotoreizen van Maron Natuurfotografie staan onder begeleiding van ervaren fotografen, die naast verstand van fotografie ook over uitstekende plaatselijke gebiedskennis beschikken.

Daarnaast zijn de reisbegeleiders ook verantwoordelijk voor het ordelijk verloop van de fotoreis.

Hun aanwijzingen dienen ten aller tijde te worden opgevolgd. Bij overtreding van wet of het bezorgen van overlast, kan de workshopbegeleider besluiten de desbetreffende deelnemer van verdere deelname aan de workshop uit te sluiten. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op gehele of gedeeltelijke teruggave van de betaling voor desbetreffende workshop. Eventueel extra kosten die bij uitsluiting moeten worden gemaakt, worden verhaald op de deelnemer.

Roken

Het is niet toegestaan in de accommodatie(s) en tijdens de reis te roken. Indien wenselijk kunnen rookpauzes worden ingelast op een daarvoor bestemde plaats.

 

Ingangsdatum voorwaarden

Deze voorwaarden gaan in per 1 oktober, 2015, hiermede vervallen alle vorige uitgaven.